ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արտերկրում գտնվող հայաստանյան բազմահազար միգրանտները, ինչպես նաև սփյուռքի ներկայացուցիչները պարբերաբար իրականացնում են դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումներ: Դրա հետ մեկտեղ, դրամական փոխանցումների շուկայում ընդհանուր ծախսերի հաշվարկը միշտ չէ, որ հասկանալի է նրանց, քանի որ դրանք ձևավորվում են տարբեր փոփոխականներից:

Արտերկրից Հայաստան ֆինանսական փոխանցում կատարողները, ինչ խոսք, փնտրում են դրամական փոխանցման հնարավորինս էժան և արագ տարբերակ:

Այսպիսի պայմաններում  կարևորվում է միգրանտների կողմից տարբեր բանկերի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող համակարգերի (այսուհետ՝ ՓԻՀ) ավելի տեղեկացված ընտրությունը:

www.sendmoneyarmenia.am կայքը հնարավորություն է տալիս ընտրելով երկիրը (միջանցքը), որտեղից կատարվել են դրամական փոխանցումները` համեմատել տարբեր  ՓԻՀ-երի ծախսեր, փոխանցումների արագությունը և այլ պարամետրեր, ինչը փոխանցում կատարող անձին թույլ կտա ընտրելու իրեն հարմար տարբերակը:

 

Տվյալների հավաքագրում

Ստորև ներկայացվում է մանրամասն տեղեկատվություն տվյալների բազայի ձևավորման համար օգտագործվող մեթոդաբանության մասին:

Դրամական միավորի չափ:  Համաշխարհային բանկի ուղենիշներից ելնելով (նվազագույնը 2 միավոր)` ընտրվել են 200 և 500 ԱՄՆ դոլարի կամ ուղարկող երկրի` դրան համարժեք տարադրամի մեծությունները` ելնելով այն հանգամանքից, որ միջազգային պրակտիկայում դրանք միգրանտների կողմից ամենից հաճախ փոխանցվող դրամական մեծություններն են:

Ընկերություն (Firm): Տվյալների բազայի տվյալ սյունակում նշվում են ՓԻՀ-եր, որոնք տվյալ երկրից դեպի Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումների ընդհանուր շուկայում նշանակալի կշիռ ունեն: Շատ դեպքերում ՓԻՀ-երը կարող են լինել նույնական:

Ապրանք (Product): Տվյալների բազայում ներառվել են փոխանցման տարբեր մեթոդներ, որոնք ազդում են ծախսերի վրա: Մեկից ավելի մեթոդների դեպքում դրանք տվյալների բազայում արտահայտվել են  առանձին տողով, եթե դրանց արագությունը տարբեր է: Ապրանքները պատկերված են համապատասխան նշանների (իկոնաների) տեսքով: Տվյալների աղյուսակային բազայի ներքևում կարելի է գտնել այդ նշանների բացատրությունները:

Կոմիսիոն վճար (Fee): Սա ծախսերի ամենից ակնառու բաղադրիչն է և կարող է նշանակալիորեն տարբերվել ՓԻՀ-երի շրջանում: Որպես կանոն,  այս բաղադրիչն իրենից ներկայացնում է ուղարկողից գումարը փոխանցելու պահին կատարվող գանձումը: Գանձման չափը կախված է փոխանցվող գումարի չափից, որոշակի սահմանների շրջանում:

Փոխարժեքով պայմանավորված վճար (Exchange rate margin (%): Այն իրենից ներկայացնում է միջբանկային սահմանված փոխարժեքը:   ՓԻՀ-երը, բացի փոխանցվող գումարների համար գանձվող վճարներից, շահույթ են ստանում նաև փոխարժեքների տարբերություններից: Կայքում ընդգրկված երկրներից թեև Հայաստան գումարը փոխանցվում է ազգային արժույթով կամ դոլարով, Հայաստանում գումարը ստացվում է նույն արժույթով, ինչով որ ուղարկվել է, հետևաբար հաշվարկի մեծությունը հավասար է 0-ի:

Ընդհանուր ծախսերը՝ տոկոսով (Total cost percent (%): Այն ցույց է տալիս, թե ընդհանուր ծախսը փոխանցվող գումարի չափի քանի տոկոսն է կազմում:

Ընդհանուր ծախս (Total cost): Այս բաղադրիչը ցույց է տալիս ընդհանուր ծախսի չափը:

Փոխանցման արագություն (Transfer Speed): Համապատասխան նշաններով ցույց է տրվում պահանջվող ժամանակը, որը թույլ է տալիս փոխանցումը հասանելի դարձնել ստացողին: Այս տեղեկատվությունը նույնպես կարևոր է, քանի որ գործարքի արագությունը ազդեցություն ունի ծախսերի վրա: Փոխանցման արագությունը նշվում է յուրաքանչյուր ապրանքի (product)-ի համար: Փոխանցման արագությունը ստանդարտիզացվել են  6 կատեգորիաներով՝ 1 ժամից պակաս, նույն օրը, հաջորդ օրը, 2 օրից, 3-5 օրում, 6 օրից ոչ պակաս:

Ցանցի ծածկույթ (Network coverage): Այս օժանդակ բաղադրիչը լրացնում է ծախսերի ընդհանուր պատկերը և յուրաքանչյուր ՓԻՀ-ի կողմից առաջարկվող ծառայության հարմարությունը: Ստացող երկրում գումարի ստացման հասանելի ծածկույթը ստանդարտիզացվել է 5 կատեգորիաներով (մայրաքաղաք, խոշոր քաղաքներ, երկրի ողջ տարածք, միայն գյուղեր, միայն քաղաքներ):

Տվյալների բազան ծրագրավորել  է այնպես, որ  հնարավոր է շարքերը դասավորել աճողական կամ նվազողական կարգով:

 

Նախազգուշացում

Կայքը պատասխանատվություն չի կրում ներկայացված տվյալների ճշտության համար։

Ծախսերի մասին տվյալները, որոնք ներկայացվում են տվյալների բազայում, նախատեսված են, որպեսզի դրամական փոխանցումների ծախսերի վերաբերյալ տրվի ընդհանուր պատկերացում ժամանակի որոշակի պահի և ամսաթվի: Փաստացի ծախսերը կարող են տարբերվել: Նմանատիպ կայքերի համար Համաշխարհային բանկի ստանդարտներով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի պահանջվում ներկայացված տվյալների ճշգրտություն և ամբողջականություն: Ծախսերի վերաբերյալ փաստացի տեղեկությունները կարելի է անմիջականորեն ստանալ ծառայություն մատուցողներից: